Yarasa Virüslerinin Tür İçi ve Türler Arası Bulaşması

Yarasa Virüslerinin Tür İçi ve Türler Arası Bulaşması

Ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar (EID’ler) halk sağlığı için önemli bir tehdit olmaya devam etmektedir. İnsanlarda tanımlanan EID’lerin çoğunun zoonotik kökenli olduğu gösterilir. Son on yıllar, insanlarda EID’lere neden olan virüslerin yarasalarda dolaşan virüslerle aynı kimliği veya güçlü sekans homolojilerini paylaştığına dair artan kanıtlar rapor edilmiştir. Bu sonuç, epidemiyologları, yarasaların dünya çapında virüs çeşitliliği rezervuarları olarak […]

Ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar (EID’ler) halk sağlığı için önemli bir tehdit olmaya devam etmektedir. İnsanlarda tanımlanan EID’lerin çoğunun zoonotik kökenli olduğu gösterilir. Son on yıllar, insanlarda EID’lere neden olan virüslerin yarasalarda dolaşan virüslerle aynı kimliği veya güçlü sekans homolojilerini paylaştığına dair artan kanıtlar rapor edilmiştir. Bu sonuç, epidemiyologları, yarasaların dünya çapında virüs çeşitliliği rezervuarları olarak belirli bir rol oynayıp oynamadığını belirlemek ve ekosistem değişikliği bağlamında tehdidin durumunu anlamak için dikkatlerini bu vahşi memelilere odaklamaya itmiştir.
Yarasa Virüslerinin Tür İçi ve Türler Arası BulaşmasıTaksonomik olarak, yarasalar Chiroptera (Gr. Cheir, el; pteron, kanat) sırasına göre gruplandırılır ve uzun mesafelerde hızlı uçuş için adaptasyona sahip tek memelilerdir. Yarasalar, tür zenginliği bakımından kemirgenler tarafından sayıca üstünlerdir. Fakat, çok sayıda ekolojik niş içinde bulunan 1230 türle (dünyadaki tüm memelilerin % 20’sinden fazlası) memeli dünyasında ikinci tür zenginliğini temsil ederler. Günümüzde dünya çapında önemli zoonotik virüs rezervuarları olarak bilinirler ve yüksek viral çeşitliliğin altında yatan faktörler spekülasyon konusu olmaya devam etmektedir. Yarasalar bazen özellikle etkili bir bağışıklık sistemine veya antiviral aktiviteye sahip olan esrarengiz memeliler olarak kabul edilmiştir. Açıktır ki, yarasalar diğer memelilerden çok farklı değildir ve birkaç yarasa virüsü yarasaların hastalıklarına ve ölümüne neden olabilir. Örneğin, 19 Avrupa Vespertilionidae türünün 486 ölü yarasası üzerinde bir araştırma yapılmıştır.
Bu araştırmada, ölüm oranlarının üçte ikisinin travma veya hastalıktan kaynaklandığı ve bu memelilerin en az % 12’sinin bulaşıcı hastalıklara yenik düştüğü bildirilmiştir. Ve % 19’u bakteriyel, % 5’i yarasa viral ve %2’si parazitik enfeksiyonlardan ölmüştür. Yine de, görünüşe göre çok sayıda virüs, muhtemelen uzun bir birlikte evrim sürecinden dolayı yarasalarda patojenik değildir. Görünüşe göre bu virüslerin çoğu yarasaların sağlığını etkilemese de, bazılarının vahşi veya evcil memelileri ve ayrıca insanları ciddi şekilde etkilediği gösterilmiştir.

Yarasa Virüslerinin Tür İçi ve Türler Arası Bulaşması

Yarasalar, alfacoronavirüsler ve beta koronavirüsler için ana konak olarak kabul edilir ve bu iki koronavirüs türünün evriminde gen kaynağı olarak önemli bir rol oynarlar. Memelilerde bulunan alfacoronavirüslerin ve betakoronavirüslerin tümü olmasa da çoğu, evrimsel olarak atalara ait yarasa koronavirüslerine bağlıdır. Çin’deki farklı Rhinolophus yarasa türleri, bazıları SARS-CoV’nin doğrudan ataları olan ve dolayısıyla insanlara doğrudan türler arası bulaşma potansiyeline sahip ve genetik olarak çeşitli SARS benzeri koronavirüsler taşırlar. Dünya çapında 12 aileden 282 yarasa türü üzerinde yürütülen büyük ölçekli bir çalışma, yarasaların % 8,6’sında koronavirüs varlığını ortaya koyarken, yarasa dışı türlerde oran yalnızca % 0,2’dir. Viral zenginlik ve yarasa türlerinin zenginliği arasında bir ilişki gösterilmiş, bu da yarasa CoV’lerinin çeşitliliğinin öncelikle konakçı ekolojisi tarafından yönlendirildiğini düşündürür.
Viral alt katman ve yarasa ailesi arasında tercih edilen ilişki de gözlenmiştir. Yarasa kaynaklı Dependoparvovirüslerin ayrıca memelilerde adeno ilişkili virüsün (AAV’ler) atalarından kaynaklandığından şüphelenilir. Benzer şekilde, yarasalar, 17 tür lyssavirüs türünden 15’inin birincil rezervuarıdır. Lyssavirüsler yarasalarda etobur kuduzun ortaya çıkmasından çok önce evrimleşmiş olabilir. Virüslerin yarasa popülasyonları arasında yayılması, mevsimsel yarasa yaşamının birçok özelliğinden etkilenen karmaşık bir sistemdir. Mevsimsellik ve çevresel koşullar, her yarasa türünün doğum dönemlerini, göçlerini, toplu davranışlarını ve uyuşukluğunu belirler. Her biri popülasyon yoğunluğunu, bireyler arasındaki temas oranlarını ve sonuç olarak virüsün temel üreme sayısını (R 0) ve türler arası virüs bulaşını etkileyebilir. Temel üreme sayısı (R 0), hastalıkların dinamiğinde önemli bir parametredir ve duyarlı konakçıların bir popülasyonuna sokulan tek bir enfeksiyöz konaktan kaynaklanabilecek yeni enfeksiyonların ortalama sayısıdır.
Patojenlerin ev sahibi popülasyonları içinde nasıl yayıldığını anlamak, epidemiyolojide kilit bir faktördür. Yarasalarda virüslerin dikey geçişini incelemek özellikle zordur. Yarasalar, özellikle üreme döneminde, rahatsızlıklara ve çevresel değişikliklere karşı çok hassastır. Doğum kolonisindeki bir rahatsızlık, yeni doğan yarasalarda nüfusun demografisini etkileyebilecek önemli bir ölüm oranına neden olabilir. Kişi başına bulaşma oranı virüsün bulaşıcılığına, ev sahibinin duyarlılığına ve aynı zamanda duyarlı konukçular ile bulaşıcı bireyler arasındaki temas hızına da bağlıdır. Sığınaklardaki sosyal organizasyon bu nedenle virüs bulaşmasında önemli bir rol oynar. Bazı yarasa türleri, binlerce bireyden oluşan çok büyük ve sıkı monospesifik veya multispesifik koloniler oluşturur. Örneğin, bir kış uykusu kolonisinin yoğunluğu Barselona yakınlarındaki Miniopterus schreibersii’nin metrekare başına 1900 yarasa olduğu tahmin edilir. Tadarida brasiliensis Mexicana, 793.838 yarasalı bir koloni olan Carlsbad Mağarası’nda (New Mexico) oluşur. Bu topluca tüneme davranışı, yarasa kolonilerinde viral değişim için büyük fırsatlar sağlayabilir.
Yarasa Virüslerinin Tür İçi ve Türler Arası BulaşmasıYarasa kolonileri genellikle birden fazla türden oluşur ve özellikle annelik döneminde, mağarada yaşayanlar arasında büyük koloniler ve çok türlü dernekler sık görülür. Bu kolonyal davranış, hamilelik ve emzirme sırasında üreyen dişilere termodinamik ve sosyal avantajlar sağlar. Örneğin, karma koloniler Güneydoğu Avrupa’da bulunabilir. Miniopterus schreibersii , Myotis myotis ve Myotis capaccinii doğrudan fiziksel temas halindedir . Bu birlikte yaşama, türler arasında virüs geçişini kolaylaştırabilir. Myotis myotis ve Miniopterus schreibersii’de EBLV-1 seroprevalansı 4 yıl boyunca aynı zamansal modeli izlemiştir, bu iki tür arasındaki virüs aktarımı ile açıklanabilir. Koloninin boyutu ve tür zenginliği, seroprevalans değişkenliğinde önemli bir rol oynayan iki önemli ekolojik faktördür. Kolonilerdeki virüs bulaşması, değerlendirilen yarasa ve virüs türlerine bağlı olarak farklı yollar izleyebilir. Örneğin aerosoller, dışkı, idrar, kan veya diğer vücut sıvılarıyla temas veya ısırık yoluyla bulaşır.
Anneden fetüse dikey geçişle ilgili neredeyse hiç veri yoktur ve bununla birlikte, dikey geçiş yine de rapor edilmiştir. Hendra virüsünün (HeV) transplasental bulaşması meyve yarasası Pteropus poliocephalus’ta gösterilmiştir., fakat yatay aktarım çok daha fazla belgelenmiştir. Hastalık yayılmasının teorik modellemesi, geniş ve iyi karışmış konakçı popülasyonları varsayılır. Bununla birlikte, birçok yaban hayatı sistemi, aralarında sınırlı temas bulunan küçük gruplara sahiptir. Seropozitif yarasaların Avrupa Yarasa Lyssavirus tip 1’e (EBLV-1) karşı dağılımı, yarasa kolonilerinde rastgele değildir ve koloninin içindeki virüslerin rastgele olmayan bir şekilde yayıldığını gösteren toplu bir model izler. Yarasa türlerinin çoğu, alt popülasyonlarında varyasyonlara sahip bir metapopülasyon yapısına (periyodik olarak etkileşen, mekansal olarak ayrı alt popülasyonlardan oluşan) sahiptir. Çeşitli alt popülasyonlardaki toplam birey sayısı, zaman içinde metapopülasyonda virüs dolaşımını sürdürmek için yeterli olmalıdır. Çünkü viral enfeksiyona bağlı bağışıklık veya ölüm, bireysel alt popülasyonlar içindeki aktarım zincirlerini söndürür.
Peru’daki vampir yarasalarda yapılan boylamsal bir çalışmada, kuduz virüsünün kalıcılığının tek bir kolonide meydana gelemeyeceği bulunmuştur. Kuduz virüsünün saha gözlemleriyle tutarlı seviyelerde tutulması, öldürücü olmayan enfeksiyonların yüksek oranda aşılanmasıyla birlikte yarasaların koloniler arasında dağılmasını gerektirir. Bir yarasa kolonisindeki virüs enfeksiyonunun dinamiği, genellikle duyarlı, bağışık ve enfekte yarasa sayısında periyodik salınımlar üretir. Dalgalar arasındaki gecikme, yeni doğumların bir sonucu olarak duyarlı yarasaların kolonilere giriş hızına, komşu kolonilerden saf hayvanların göçüne ve daha önce enfekte olmuş hayvanlarda bağışıklığın sona ermesine bağlıdır. Yarasa popülasyonundaki duyarlı bireylerin yeterli bir kısmına ulaşıldığında, enfekte bireyler koloniye katılırsa virüs tekrar yayılır. Çok sayıda tür, yalnızca yarasa grupları ve türler arasındaki temas oranını artırmakla kalmaz, aynı zamanda virüs girişini kolaylaştırabilir. Veya özellikle de bu yarasalar bir göç davranışı sergiliyorsa bireylerin koloniler arasında daha yüksek hareketliliği yoluyla yayılabilir. Göçmen türlerin virüs dağılımındaki rolü, çok önemli olmasına rağmen maalesef yeterince çalışılmamıştır.
Olasılıklar
Yarasa kaynaklı virüs bulaşması, aynı zamanda insanlar için yüksek enfeksiyon potansiyeline sahip virüsleri ve yarasalardan insanlara doğrudan bulaşma kanıtı olmayan virüsleri de ilişkilendiren karmaşık bir konudur. Dolayısıyla, bu tehdidin gerçekliğini gösteren salgınlar çoktan meydana gelmiştir. Bir ortaya çıkış öngörülemez, ancak olaylar zincirindeki bazı unsurlar, özellikle de izlenebilir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Bölgede yaşayan vahşi türlerde virüsün yaygınlığı,
• Çevresel değişikliklerin vahşi popülasyonlarda patojenlerin prevalansı üzerindeki etkileri,Yarasa Virüslerinin Tür İçi ve Türler Arası Bulaşması
• İnsan ve evcil hayvanların yarasalarla temas sıklığı (dışkı, aerosol, tükürük veya idrarla dolaylı temas dahil).
Virüs, yarasalar ve insan ilişkisinin geleceği ikili bir şekilde gelişiyor gibi görünüyor. Bir yandan, nesli tükenmekte olan yarasa türlerinin sayısı artıyor ve doğal yaşam alanları azalıyor. IUCN’ye göre, dünya çapında yarasa türlerinin % 23’ünün azaldığı kabul edilmektedir. Öte yandan, mozaik insanlaştırılmış habitatların artan ormansızlaşma ve genişlemesi, sinantropik davranış ve temaslara yol açan farklı yarasa türlerini çeker. İnsanların mevcut hareketliliği emsalsizdir ve hastalıkların yayılma riskini artırdığı için dikkate alınması gereken çok önemli bir epidemiyolojik faktördür. Bu faktörlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
• Arazi modifikasyonu, bitki örtüsündeki değişiklikler (ormansız alanlar, yeni arazi ürünleri),
• Vektör ve konakçı tür dinamiklerindeki bozukluklar,
• Mikro iklim değişiklikleri büyük olasılıkla insan veya çiftlik hayvanları ile yaban hayatı arasındaki teması,
Yarasa kaynaklı hastalıkları ve daha da önemlisi yarasaları, virüsleri ve insanları temasa geçiren çevresel koşulları izlemek çok önemlidir ve risk yönetimi senaryolarının geliştirilmesine yol açmalıdır.

Kaynakça:
researchgate.net/publication/239943700_Interspecies_transmission_and_emergence_of_novel_viruses
springer.com/article/10.1007/s11033-020-05879-5

Kaynak: yayimlama.com

Genel Kültür