Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Kriterleri

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Kriterleri

Avrupa Dilleri Ortak Öğretim Çerçeve Metni, yabancı dil öğretiminde dil öğrenimini ölçmek amaçlı oluşturulmuş standartlardır. Bu standartlar uluslararası geçerliliğe sahiptir. Ülkemizde ve birçok ülkede dil öğretimi, belirlenen ortak seviyelere ve bu seviyelerin ölçütlerine göre yapılmaktadır. Bu metnin detaylarına girmeden önce metnin temellerini oluşturan Avrupa Konseyine değinmek gerekmektedir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ nin temellerini oluşturan […]

Avrupa Dilleri Ortak Öğretim Çerçeve Metni, yabancı dil öğretiminde dil öğrenimini ölçmek amaçlı oluşturulmuş standartlardır. Bu standartlar uluslararası geçerliliğe sahiptir. Ülkemizde ve birçok ülkede dil öğretimi, belirlenen ortak seviyelere ve bu seviyelerin ölçütlerine göre yapılmaktadır. Bu metnin detaylarına girmeden önce metnin temellerini oluşturan Avrupa Konseyine değinmek gerekmektedir.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ nin temellerini oluşturan Avrupa Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil KriterleriKonseyi, 1949’da on ülkenin katılımıyla Londra’da kurulmuştur. Günümüzde Türkiye’ nin de içinde bulunduğu Avrupa Konseyinin sayısı 47’ dir. Konseyin temel hedeflerinden bazıları, kültürler arası diyaloğu öne çıkartarak Avrupa’nın bütününde kültürel değerlerin korunduğu ve ortak değerler üzerine kurulu bir Avrupa kimliği bilincini uyandırmaktı. Aynı zamanda üye ülkeler arasındaki çok kültürlülük ve çok dillilik bilincini kazandırmak ve geliştirmekti. Bunların yanı sıra Avrupa toplumunun içerisinde bulunduğu bazı sorunlara çözüm getirmek de öne çıkan amaçlardan biriydi.

Avrupa Konseyinin dil ve kültür ile ilgili amaçları uzun bir süreçten sonra Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni başlığı altında ayrı bir alanda değerlendirilmiş, bu alanın oluşturulması üç temel amaç üzerine kurulmuştur:

• Dil ve kültür çeşitliliğinin korunması anlaşmazlık sebebi değil, dil ve kültür hazinesinin değerinin daha da artmasıdır.
• Avrupalılar arasındaki ayrımcılığın azalması ve ortak anlayışın gelişmesi iletişimin kolaylaştırılması ile gerçekleşir.
• Dil öğretimi ve öğreniminde, uyumu ve ortaklığı sağlamak amacıyla sözleşmeler yapılıp politik önlemler açısından da yakınlaşma ve anlayış sağlanabilir.

Bu amaçlar doğrultusunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni, Avrupa Dil Kriterleri Projesi’ nin oluşması ve gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Avrupa Dil Kriterleri Projesi

Polonya’da düzenlenen Eğitim Bakanları Konferansında, Avrupa DilAvrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Kriterleri Kriterleri Projesi’ nin uygulanması kararı alınmış ve 2001-2002 öğretim yılında bu uygulama hayata geçirilmiştir. Bunun sonucunda 2001 yılı ‘‘Avrupa Diller Yılı’’ olarak ilan edilmiş, yıl içinde çok dilliliğin ve çok kültürlülüğün korunması adı altında birçok etkinlik düzenlenmiştir.

Bu uygulamada Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ne göre yabancı dil yeterliliği ölçütleri temel, ara ve ileri olmak üzere üç genel başlık altında sınıflandırılmıştır:
• Temel Düzey Kullanıcı: A1- A2
• Ara Düzey Kullanıcı: B1- B2
• İleri Düzey Kullanıcı: C1- C2

A1 düzeyine giriş ya da keşif, A2 düzeyine ara ya da temel gereksinim, B1 düzeyine eşik düzey, B2 düzeyine ileri ya da bağımsız, C1 düzeyine özerk, C2 düzeyine ustalık denilmektedir ve bu üç genel başlık altında yazılı anlatım, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma, dinleme ve okuma dil becerileri incelenmektedir.

Yabancı dil yeterlilik ölçütlerini bütünsel bir şekilde özetlemek uygun olacaktır:

İleri Seviye

C2: Duyduğu veya okuduğu her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Sözlü ve yazılı farklı kaynaklardan bilgileri özetleyebilir. Kendini, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile anlamın daha ince taraflarını ayırt edebilir.

C1: Zorlu, çeşitli ve uzun metinleri anlayabilir ve dolaylı anlamı da fark edebilir. Çok belirgin ifadeler aramadan kendini akıcı ve doğal bir şekilde ifade edebilir. Dili sosyal, akademik ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili kullanabilir. Metinlerdeki farklı kalıp, bağlam ve imaları anlayabilir.

Ara Seviye

B2: Uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dâhil olmak üzere hem somut hem de soyut konularda karmaşık metinlerin temel fikirlerini anlayabilir. Çeşitli birçok konuda ayrıntılı bir metin oluşturabilir. Güncel bir konunun avantaj ve dezavantajlarını kendi bakış açısıyla anlatabilir.

B1: Okul, iş, boş zaman gibi tanıdık, bildik konular hakkında konuşabilir.Bu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir. Dilin konuşulduğu yerlerde seyahat ederken karşılaşılabilecek çoğu durumun üstesinden gelir.

Temel Seviye

A2: Anlaşılır ve sade cümlelerle konuşulduğunda aile, yakın çevre, meslek, eğitim vb. gibi konuları anlayabilir. Günlük ve yaygın kullanılan kelimelerden oluşan metinleri okuyabilir ve anlayabilir. Uyarı ve tehlike bildiren notları anlayabilir. Kendisi, ailesi veya yakın çevresinin eğitim ve meslek bilgilerini kısa cümlelerle yazabilir.

A1: En acil öneme sahip alanlarla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Tanıdık ve günlük konularda basit ve doğrudan iletişim kurabilir. Çok kısa metinleri zaman harcayarak anlayabilir. Tebrik, davet, teşekkür, vb. gibi iletileri anlayabilir.

Ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, bu dil düzeylerini ve becerilerini kapsamlı bir şekilde baz alarak yapılmaktadır. Özellikle 2005 yılından itibaren evrensel dil öğretimini sağlayan Avrupa Dil Kriterleri ülkemizde özel ve resmi kuruluşlar tarafından ortak program olarak uygulanmaktadır.

Kaynakça:
Erdem, N. (2016) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Düzeyindeki Yabancı Öðrencilere Türkçe Öðretimi Üzerine Bir Deðerlendirme, https://tez.yok.gov.tr/
Ada, S. ve Şahenk, S. S. (2010). Avrupa Dil Portfolyosu ve Türkiye’de Karşılaşılan Sorunlar. Avrupa Araştırmaları Dergisi
Council of Europe (2001). Diller İçin Avrupa Ortak Baþvuru Metni.http://www.dilbilimi.net
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table

Kaynak: tamyazi.com

Genel Kültür